Paradisio Pizza


20 Via d'Aoste
74400 - Chamonix
04 50 21 69 84